Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

1.    UVODNO – ŠTO JE I NA KOJE ISPITANIKE SE ODNOSI OVA OBAVIJEST?

    1.1.    Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje: ispitanik), pri čemu je pojedinac čiji se identitet može utvrditi osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora (npr. ime, identifikacijski broj).

    1.2.    U svom poslovanju društvo RETURN TO BUSINESS d.o.o. za poslovne usluge, OIB: 41614576274, Korčulanska 2, Zagreb (dalje: Društvo), čija primarna djelatnost je otkup i naplata dospjelih potraživanja, obrađuje osobne podatke raznih kategorija ispitanika.

    1.3.    Društvo obradu osobnih podataka ispitanika obavlja sukladno svim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, a prvenstveno na način propisan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; dalje: Uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018; dalje: Zakon).

    1.4.    Ovom Obaviješću o zaštiti osobnih podataka ispitanika (dalje: Obavijest) ispitanicima na koje se Obavijest odnosi Društvo pruža sljedeće informacije: 

            a)    o identitetu i kontaktnim podacima Društva;
            b)    o načinu prikupljanja osobnih podataka;
            c)    o kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
            d)    o svrhama obrade kojima su namijenjeni osobni podaci kao i o pravnim osnovama za obradu;
            e)    o legitimnim interesima Društva odnosno trećih osoba za obradu osobnih podataka;  
            f)    o razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje; 
            g)    o kategorijama primatelja osobnih podataka; 
            h)    o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije;
            i)    o pravima ispitanika; 
            j)    o izvorima osobnih podataka;
            k)    o sigurnosti osobnih podataka.

    1.5.    Ova Obavijest odnosi se na sljedeće kategorije ispitanika:

            a)    prijašnje, sadašnje i potencijalne stranke Društva, 
            b)    prijašnje, sadašnje i potencijalne protivne strane, svjedoke, vještake i druge osobe čije osobne podatke je potrebno obrađivati u vezi s postupcima u kojim Društvo sudjeluje, 
            c)    prijašnje, sadašnje i potencijalne vanjske suradnike Društva,
            d)    prijašnje, sadašnje i potencijalne poslovne partnere Društva i zaposlenike poslovnih partnera Društva,
            e)    pravosudne i druge dužnosnike, državne službenike i namještenike,
            f)    dužnike Društva ili druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci, založni dužnici i sl.) od kojih Društvo naplaćuje potraživanje temeljem odgovarajućih pravnih osnova,
            g)    treće osobe koje podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika Društva,
            h)    fizičke osobe/kandidate koji se prijavljuju na natječaje za zapošljavanje u Društvu ili koje Društvo kontaktira ili oni kontaktiraju Društvo radi mogućnosti zapošljavanja,
            i)    fizičke osobe, zakonske zastupnike ili vlasnike trgovačkih društava sukladno posebnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma),
            j)    sve ostale ispitanike čije osobne podatke Društvo obrađuje za ostvarivanje zakonitih svrha obrade, a koji nisu zaposlenici Društva.

    1.6.    Pojmovi koji se koriste u ovoj Obavijesti imaju jednako značenje kao i u Uredbi, osim ako što drugo nije izričito propisano u ovoj Obavijesti.

2.    IDENTITET I KONTAKTNI PODACI DRUŠTVA – TKO OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

    2.1.    U pravilu, Društvo obradu osobnih podataka obavlja kao voditelj obrade (primarno osobne podatke osoba s kojima se Društvo nalazi u nekom obveznopravnom odnosu); samostalno određujući svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. 

    2.2.    Iznimno, Društvo obradu može obavljati kao:

            a)    izvršitelj obrade - ako je svrhu i sredstva obrade odredio drugi voditelj obrade 
            ili
            b)    zajednički voditelj obrade - ako je svrhu i sredstva obrade odredilo Društvo zajednički s drugim voditeljem obrade.

    2.3.    Ova Obavijest primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju Društvo obavlja u odnosu na bilo kojeg ispitanika, neovisno o tome je li Društvo u odnosu na određenu obradu osobnih podataka voditelj obrade, izvršitelj obrade ili zajednički voditelj obrade.

    2.4.    Identifikacijski i kontaktni podaci Društva su kako slijedi:

            a)    Tvrtka: RETURN TO BUSINESS d.o.o. za poslovne usluge;
            b)    Adresa: Korčulanska 2, 10 000 Zagreb;
            c)    Telefonski broj: +385 1 6189 513;
            d)    Broj faksa: +385 1 6189 517;
            e)    Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
            f)    Mrežna stranica: www.r2b.hr.

    2.5.    Za sva i bilo koja pitanja koja ispitanik eventualno ima u vezi ove Obavijesti ili u vezi obrade osobnih podataka na koju se Obavijest primjenjuje, ispitanik može kontaktirati Društvo putem gore navedenih kontaktnih informacija. 

3.    KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA – KOJI PODACI SE OBRAĐUJU?

    3.1.    U svrhe navedene u nastavku ove Obavijesti Društvo obrađuje sljedeće osobne podatke ispitanika iz točke 1.5. Obavijesti:

            a)    identifikacijske podatke na temelju kojih se može utvrditi i provjeriti identitet ispitanika kao što su primjerice, no ne isključivo: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice, broj putovnice, skenovi identifikacijskih isprava i slično;
            b)    kontaktne podatke kao što su primjerice, no ne isključivo: broj telefona, adresa elektroničke pošte, adresa prebivališta i/ili boravišta, broj mobitela, kontaktne podatke poslodavca ispitanika i/ili trgovačkog društva u kojem je ispitanik član i/ili član organa i/ili bilo koje druge podatke koji omogućuju i/ili olakšavaju kontakt s ispitanikom i slično;
            c)    podatke o pravnim poslovima ispitanika kao što su primjerice, no ne isključivo: podaci o pravnim poslovima u kojima je ispitanik stranka ili se na drugi način odnose na ispitanika, adrese stranaka pravnih poslova, datum sklapanja posla, mjesto sklapanja posla, prava i obveze koje proizlaze iz pravnih poslova i slično;
            d)    podatke o imovini ispitanika kao što su primjerice, no ne isključivo: podaci o nekretninama ispitanika, podaci o bankovnim računima, podaci o pokretninama, podaci o kreditnoj sposobnosti i likvidnosti ispitanika, podaci o podrijetlu imovine i slično; 
            e)    podatke o sudskim, izvansudskim, upravnim i drugim postupcima u kojima je ispitanik stranka, zainteresirana osoba, vještak, svjedok, uređujući sudac, voditelj postupka ili se na bilo koji drugi način odnose na ispitanika kao što su primjerice, no ne isključivo: podatak o poslovnom broju postupka, strankama u postupku, predmetu postupka, sudu, javnopravnom tijelu i/ili bilo kojoj drugoj osobi pred kojom se postupak vodi i slično;
            f)    druge podatke koji se odnose na predmet radi kojeg Društvo obrađuje osobne podatke ispitanika kao što su primjerice, no ne isključivo: podaci o obitelji i/ili poslovnim partnerima ispitanika, o zaposlenju, socijalnom stanju i statusu ispitanika i slično.

    3.2.    Društvo može obrađivati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te može obrađivati genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca, ako je ta obrada nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ispitanika i/ili trećih osoba te u svim drugim propisanim slučajevima.

    3.3.    Društvo će čuvati osobne podatke na način koji osigurava da su ti osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Osobni podaci koji se obrađuju ograničeni su na ono što je nužno za ostvarivanje svrha u koje se obrađuju.

4.    SVRHA I PRAVNE OSNOVE OBRADE OSOBNIH PODATAKA – KAKO, ZAŠTO I NA KOJEM TEMELJU SE OBRAĐUJU PODACI? 

    4.1.    Društvo obrađuje osobne podatke sukladno primjenjivim zakonima i propisima i to samo u posebne, izričite i zakonite svrhe.

    4.2.    Osobni podaci ispitanika obrađuju se u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 

SVRHA OBRADE

PRAVNA OSNOVA

ispunjenje ugovora koje je Društvo sklopilo sa strankom

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

analiza financijskog stanja ispitanika i izvora prihoda kako bi se mogli odrediti uvjeti za otplatu dugovanja koji odgovaraju individualnoj situaciji ispitanika

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

provođenje pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. ovrhe, postupak osobnog stečaja potrošača, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava) te pronalaženje povoljnih rješenja za sve uključene strane, a što dovodi do podmirenja dugovanja ispitanika

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

ispunjenje ugovora o poslovnoj suradnji koje je Društvo sklopilo sa poslovnim partnerom i/ili vanjskim suradnikom

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

postupanje sukladno nalogu suda i/ili javnopravnog tijela, obrada podataka koje zahtijevaju javnopravna tijela i drugi subjekti

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

provjera identiteta i/ili imovine ispitanika te obrada potrebna da bi se udovoljilo svim zakonskim, profesionalnim i drugim obvezama koje se odnose na djelatnost Društva

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

vođenje arhive te statističkih i drugih evidencija Društva

legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

procjena da li će Društvo uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. procjena rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji potraživanja, podnošenje ponuda/sudjelovanja u dražbenom postupku) uključujući provjere u svrhu sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i prijevara

izvršavanje ugovora / legitimni interesi / poštovanje pravnih obveza

operativni razlozi, poput povećanja učinkovitosti, edukacije zaposlenika, kontrole kvalitete i slično

legitimni interesi

 

    4.3.    Legitimni interes Društva za obradu osobnih podataka u pravilu je unaprjeđenje redovitog poslovanja Društva.

    4.4.    Legitimni interes trećih osoba za obradu osobnih podataka koju provodi Društvo u pravilu je postavljanje, ostvarivanje ili obrana zahtjeva protiv ispitanika.

    4.5.    Osobni podaci koje Društvo obrađuje mogu se obrađivati u svrhu legitimnog interesa samo ako od tog interesa nisu jači interesi i/ili temeljna prava i slobode ispitanika.

    4.6.    Društvo privolu ispitanika koristi kao pravnu osnovu obrade samo iznimno, ako ne postoji bilo koja druga pravna osnova na temelju koje se obrađuju osobni podaci, a postoji potreba za obradom osobnih podataka. Ako se obrada temelji na privoli i Društvo je od ispitanika zatražilo privolu, u privoli će se navesti kategorije osobnih podataka i svrha radi koje se obrađuju.

    4.7.    U Društvu se odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na ispitanika ili na sličan način značajno na njega utječu ne donose automatiziranim putem niti se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. 

    4.8.    Društvo u pravilu neće obrađivati osobne podatke u svrhe različite od svrha za koje su podaci prvotno prikupljeni. Takva obrada moguća je samo iznimno i to u slučaju: 

            a)    da je dodatna obrada usklađena sa svrhama za koje su osobni podaci prvotno prikupljeni, a prije te dodatne obrade ispitaniku su pružene informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije sukladno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka; 
            ili
            b)    da je ispitanik dao prethodnu izričitu privolu za dodatnu obradu.

5.    RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA – KOLIKO DUGO SE PODACI ČUVAJU?

    5.1.    U pravilu Društvo zadržava osobne podatke ispitanika do 10 godina nakon prestanka odnosa na temelju kojeg i/ili u vezi kojeg su podaci prikupljeni, uzimajući u obzir propise koji uređuju djelatnost Društva, porezne propise, propise kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, kao i rokove zastare prema propisima kojima se uređuju obveznopravni odnosi. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe podaci ispitanika će biti pohranjeni najmanje 11 godina, sukladno zakonskim propisima o računovodstvu.

    5.2.    Ovisno o vrsti osobnog podatka i svrsi u koju se prikuplja, Društvo može zadržavati osobne podatke i duže nego što je to navedeno u prethodnoj točki ove Obavijesti. 

    5.3.    Društvo u svakom slučaju neće čuvati osobne podatke ispitanika duže nego što je to potrebno radi ispunjenja svrhe u koju se osobni podaci obrađuju.

    5.4.    Nakon ispunjenja svrhe u koju se osobni podaci obrađuju Društvo će osobne podatke izbrisati i/ili uništiti.

6.    KATEGORIJE PRIMATELJA – KOME SE OSOBNI PODACI OTKRIVAJU?

    6.1.    Primatelji osobnih podataka koje Društvo obrađuje sukladno ovoj Obavijesti u pravilu su: 

            a)    zaposlenici Društva i druge osobe koje obavljaju poslove za Društvo;
            b)    vjerovnici od kojih je Društvo steklo potraživanje prema ispitaniku;
            c)    knjigovodstveni servis Društva;
            d)    banka Društva;
            e)    pružatelji usluga koji Društvu pomažu poboljšati usluge ili razvijati, implementirati ili upravljati poslovnim sustavima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konzultanti, analitičari, itd.);
            f)    osobe koje održavaju tehničke i organizacijske sustave Društva (stručnjaci za informacijske tehnologije (IT) i sl.);
            g)    vanjski suradnici i poslovni partneri Društva, poglavito poslovni partneri Društva kojima Društvo ustupi potraživanja prema ispitanicima;
            h)    sudovi, odvjetnici, javni bilježnici, upravna, pravosudna i druga javnopravna i/ili nadzorna tijela;
            i)    sudski vještaci i druge stručne osobe;
            j)    ostale pravne i fizičke osobe kojima je potrebno otkriti osobni podatak radi ostvarivanja svrhe u koju se osobni podatak obrađuje i/ili na temelju ugovora i/ili propisa.

    6.2.    Društvo će primateljima dostavljati osobne podatke odnosno omogućiti pristup osobnim podacima samo kada je to potrebno, uz odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka sukladno politikama Društva i primjenjivim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Pritom, dostava osobnih podataka odnosno pristup osobnim podacima bit će ograničeni samo na osobne podatke koji su potrebni da bi se ostvarila svrha radi koje se podaci dostavljaju odnosno radi koje je pristup dopušten.

7.    PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

    7.1.    Društvo će obradu osobnih podataka u pravilu obavljati isključivo u državama članicama Europske unije (EU) i/ili u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP). 

    7.2.    Iznimno, Društvo može prenijeti osobne podatke iz država u kojima su podaci prvotno prikupljeni u treće zemlje ili međunarodne organizacije, ako za time postoji potreba. 

    7.3.    Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji nije dopušten ako ne udovoljava posebnim uvjetima propisanim odredbama članaka 44. – 50. Uredbe i/ili bilo kojim odredbama drugih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

8.    PRAVA ISPITANIKA – SADRŽAJ PRAVA I KAKO SE OSTVARUJU?

    8.1.    U vezi s obradom osobnih podataka koju obavlja Društvo ispitanik može ostvariti sljedeća prava:

 

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima, pravo na jednu besplatnu kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, te pravo na pristup sljedećim informacijama o:

-     svrsi obrade;

-     kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

-     primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

-     ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

-     postojanju prava da se od Društva zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;

-     pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

-     svakoj dostupnoj informaciji o izvoru osobnih podataka, ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika;

-     postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

 

Za svaku pojedinu dodatnu kopiju osobnih podataka koju ispitanik zatraži prilikom ostvarivanja prava ispitanika na pristup Društvo će ispitaniku naplatiti naknadu na ime administrativnih troškova u visini od HRK100,00 što treba uvećati za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) na dan izdavanja računa. Administrativni troškovi izrade dodatne kopije obuhvaćaju:

-         utrošak vremena zaposlenika Društva odnosno druge osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka koju obavlja Društvo;

-         materijalne troškove izrade dodatnih kopija.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak odnosno dopunu netočnih, nepotpunih ili neažurnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:

-      ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

-      ako je ispitanik povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

-      ako ispitanik uloži prigovor na obradu kako je ovdje niže opisano;

-      ako su osobni podaci ispitanika nezakonito obrađeni;

-      ako se osobni podaci ispitanika moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili prava Republike Hrvatske;

-      ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.

 

Međutim, Društvo može odbiti brisanje osobnih podataka ako je obrada takvih podataka nužna:

-        radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

ili

-        radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Europske unije ili pravu Republike Hrvatske ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa;

ili

-        zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe;

ili

-           radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

-        ako osporava točnost osobnih podataka koji se obrađuju, na ograničeno razdoblje kojim se Društvu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

-         ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

-         ako Društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

-         ako ispitanik uloži prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Društva razloge ispitanika.

Ako ispitanik ostvari pravo na ograničenje obrade, bit će obavješten prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Pravo na prigovor

U pravilu, ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka u bilo koje vrijeme iznoseći opravdane razloge za to koji se odnose na njegov konkretan slučaj.

 

Ako je takav prigovor opravdan, Društvo više neće obrađivati predmetne osobne podatke, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili je obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka

 

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je Društvu pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade u sljedećim slučajevima:

-      ako se obrada temelji na privoli ispitanika ili na ugovoru u kojem je ispitanik stranka;

-      ako se obrada se provodi automatiziranim putem.

 

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka sukladno navedenom ispitanik ima pravo zatražiti izravni prijenos od Društva drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

 

Međutim, Društvo može odbiti zahtjev ispitanika za ostvarivanjem prava na prenosivost podataka ako je predmetna obrada nužna za obavljanje zadaće od javnog interesa ili ako bi udovoljavanje takvom zahtjevu moglo negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika, ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Pritom povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, osobito u državi članici Europske unije u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Kontaktni podaci AZOP-a dostupni su na mrežnim stranicama AZOP-a na adresi www.azop.hr.

 

    8.2.    Ispitanik sva prethodno navedena prava može ostvariti postavljanjem Društvu pisanog zahtjeva za ostvarivanjem prava i to slanjem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pri čemu je uz zahtjev potrebno Društvu dostaviti:

            a)    identifikacijske podatke ispitanika kako bi ga Društvo moglo identificirati (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresu i sl.);
            b)    dokaz o identitetu i adresi ispitanika (npr. sken osobne iskaznice, putovnice i sl.);
            c)    podatak o tome koje od navedenih prava ispitanik želi ostvariti;
            d)    druge informacije koje su Društvu potrebne za ostvarivanje zahtjeva ispitanika, ovisno o tome koje pravo ispitanik želi ostvariti i na koji način.

9.    IZVORI OSOBNIH PODATAKA – KAKO SE PRIKUPLJAJU OSOBNI PODACI?

    9.1.    Društvo osobne podatke ispitanika u pravilu prikuplja:

            a)    izravno od ispitanika ili u određenim slučajevima od drugih osoba prvenstveno vezano uz naplatu potraživanja te povrat eventualno preplaćenih iznosa; 
            b)    iz javno dostupnih izvora i servisa poput sudskog registra, sustava zemljišnih knjiga, e-Oglasne ploče sudova te drugih mrežnih stranica i slično;
            c)    od sudova, upravnih i drugih javnopravnih tijela kao i trećih osoba koje obrađuju podatke ispitanika poput poslodavca i/ili banke ispitanika, savjetnika ispitanika, vještaka, liječnika, drugih stručnih osoba i slično;
            d)    od poslovnih partnera i vanjskih suradnika Društva koji obavljaju djelatnost prikupljanja i obrade osobnih podataka;  
            e)    od banaka, kreditnih institucija i drugih financijskih institucija s kojima su ispitanici zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu financijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja Društvu;
            f)    od osoba koje su ovlaštene komunicirati s Društvom u ime i za račun ispitanika (npr. odvjetnici);
            g)    od javnih ustanova i državnih tijela ili drugih osoba ili osoba koje obavljaju službu od javnog interesa (kao što je npr. javni bilježnik);
            h)    pomoću publikacija i baza podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (vanjski izvori), kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje Društvo drži o ispitanicima ili kako bi Društvo moglo procijeniti sposobnost otplate potraživanja. Pod vanjskim izvorima podrazumijevaju se: javne ustanove i državna tijela, javni registri, elektronske baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na Internetu;
            i)    pristupom web stranici Društva, automatski se stvaraju zapisi o posjetu. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu s koje se prijavljuje ispitanik i ostale podatke. Više informacija pod točkom 11. ove Obavijesti [naslov - KOLAČIĆI (eng. „COOKIES“)].
            j)    iz drugih Društvu dostupnih izvora, kada je to potrebno radi ostvarivanja svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju; 

    sve sukladno primjenjivim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

10.    SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA – GDJE SE I KAKO PODACI ČUVAJU?

    10.1.    Društvo osobne podatke ispitanika u pravilu obrađuje u papirnatom i/ili elektronskom obliku te ih na odgovarajući način čuva u poslovnim prostorijama Društva.

    10.2.    Društvo, u mjeri u kojoj je to moguće, razumno i potrebno, posebnim pravilima, zahtjevima, odlukama, politikama, procedurama te na druge slične načine propisuje i provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja odgovarajuće razine sigurnosti s obzirom na rizik. Pritom Društvo uzima u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade osobnih podataka, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

    10.3.    Društvo je propisalo procedure za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka te će u slučaju eventualne povrede osobnih podataka postupiti sukladno primjenjivim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

11.    KOLAČIĆI (eng. „COOKIES“)

    11.1.    Radi održavanja svoje mrežne stranice i osiguranja njezine funkcionalnosti Društvo koristi tehnologiju koja je poznata pod nazivom „kolačići“ (eng. „cookies“). 

    11.2.    Kolačići su male datoteke koje Društvo šalje na računalo ispitanika te ostvaruje pristup tim datotekama.

    11.3.    Kolačići mogu biti privremeni ili trajni i koriste, primjerice, no ne isključivo JavaScript ili Flash tehnologiju. 

    11.4.    Pomoću kolačića s mrežne stranice Društva, ispitaniku se omogućuje korištenje mrežnih stranica, a Društvo dolazi do statističkih informacija koje pokazuju Društvu što zanima ispitanike koji posjećuju mrežne stranice Društva, čime se Društvu omogućava unaprjeđivanje korištenja mrežnih stranica Društva.

    11.5.    Vrste kolačića koje se koriste na mrežnim stranicama Društva su:

            a)    nužni kolačići - nužni su kako bi se tehnički osigurao učinkovit rad mrežne stranice; 
            b)    kolačići za praćenje aktivnosti – statistički kolačići koji prikupljaju informacije o načinu na koji ispitanik koristi mrežne stranice Društva poput Google Analytics kolačića i slično;

    11.6.    S kolačićima koji se čuvaju na računalu ispitanika mrežna stranica Društva komunicira prilikom posjete ispitanika mrežnoj stranici Društva.

    11.7.    Obrada podataka putem kolačića obavlja se isključivo na temelju privole. Ispitanik posjetom mrežnoj stranici i pristajanjem na korištenje kolačića daje privolu za prikupljanje podataka putem kolačića. Ako ispitanik želi dati ili povući privolu na upotrebu kolačića, to može učiniti odabirom odgovarajućih postavki u svom pregledniku. Međutim, neke od funkcija mrežnih stranica Društva možda neće raditi bez kolačića.

    11.8.    Ako ispitanik želi obrisati kolačiće koji su već na njegovom računalu, to može učiniti putem svog preglednika (npr. Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer i sl.) prateći upute odnosnog preglednika te se ispitanicima preporučuje provjeriti dokumentaciju njihovog preglednika kako bi isto postigli. 

12.    STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE OBAVIJESTI

    12.1.    Ova Obavijest stupa na snagu i primjenjuje se od dana 25.05.2018. godine te je dostupna na mrežnim stranicama Društva na adresi www.r2b.hr.

    12.2.    Društvo ovu Obavijest može jednostrano izmijeniti i/ili dopuniti u svako dobra pri čemu će na mrežnim stranicama Društva uvijek biti objavljena aktualna verzija Obavijesti. 

U Zagrebu, dana 25.05.2018. godine
RETURN TO BUSINESS d.o.o.